Hướng

Thoát I5 bắc hoặc nam tại lối ra McCloud. Lối ra là khoảng 60 dặm về phía bắc của Redding, và 60 dặm về phía nam của dòng Tiểu Bang Oregon.

Hướng dẫn chính xác đến nhà và thông tin cụ thể khác được cung cấp trong tuần đến.