Chỉ Dẫn

Thoát I5 bắc hay phía nam ở lối ra McCloud. Xuất cảnh là khoảng 60 dặm về phía bắc của Redding, và 60 dặm về phía nam của dòng Oregon State.

Hướng chính xác đến nhà và thông tin cụ thể khác được cung cấp trong tuần đến.